Trusted Counsel voor midden- en familiebedrijf

Klankbord om beter te presteren

Geen commissaris, geen adviseur maar “Informal Corporate Governance”

Wat is Trusted Counseling?

Trusted Counseling is een gestructureerde vorm van begeleiding en ondersteuning van ondernemingen gericht op het creëren van succes door het verbeteren van prestaties en het voorkomen van ongelukken.

De werkwijze houdt het midden tussen de gestructureerde praktijk van het commissariaat en het informele overleg met een vertrouwensman, coach of adviseur. Het is een effectieve werkstructuur van overleg tussen de Trusted Councel (“T.C.”) en de ondernemingsleiding. Wij noemen het ook wel “informal corporate governance”

De directie van de onderneming en de TC ontmoeten elkaar rond de zes keer per jaar. Aan de orde komen vaste onderwerpen als de kwartaalresultaten, de strategie en financiering van de onderneming en de organisatieontwikkeling. Daarnaast kan een scala van onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor het succes en de stabiliteit van de onderneming. Het overleg hoeft zich niet steeds te beperken tot de TC en de directie. Ook andere stakeholders kunnen erbij worden betrokken.

Trusted counseling is zeer geschikt voor de begeleiding van familiebedrijven in een veranderende omgeving.


Trusted Counseling heeft vijf functies
• Het aanbrengen van een netwerk
• Het coachen en adviseren van de directie
• Het ondersteunen bij veranderingsprocessen
• Het bevorderen van consensus en gelijkgerichtheid tussen stakeholders
• Het stimuleren van discipline en consistentie in de bedrijfsvoering en -strategie

De werkwijze is gebaseerd op vijf peilers;
• Een nulmeting aan het begin van de Councelling-periode (het benoemen van kernthema’s)
• Een werkmethode en TC-code (fair-process en discipline)
• Een vast overleg-schema met vastgelegde besprekingspunten
• Individuele councelling bij veranderingsprocessen
• Kennisoverdracht en feed-back vanuit MESA-fbc

De ondernemingsleiding en betrokken stakeholders worden structureel, gevraagd en ongevraagd scherp gehouden.

Bewust veranderen en Beter presteren

Waarom een Trusted Councel ? Ondernemers en familiebedrijven die zich structureel laten begeleiden en uitdagen door “externen” presteren beter. Er zijn vele vormen van begeleiding; van de informele gesprekken met de accountant van de startende ondernemer tot de professioneel ingerichte Raad van Commissarissen van het geïnstitutionaliseerde familieconcern.

Trusted Councelling kenmerkt zich doordat het overleg;
1) zich uitstrekt over een langere periode
2) gestructureerd is
3) zich niet beperkt tot één belang of vakgebied maar zich richt op de totale onderneming en haar stakeholders en de samenhang tussen de verschillende vakgebieden.
Ondernemers willen hun ideeën vaak toetsen aan externen om vervolgens hun besluiten te nemen. Ze worden daar zelf sterker van, presteren beter en zijn beter in staat veranderingprocessen vorm te geven.


“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

Wanneer een Trusted Councel en voor wie?

Een Trusted Councel is altijd nuttig. De vorm die MESA-Trusted Councelling kenmerkt leent zich met name voor de volgende situaties;
• Ondernemingen in strategische heroriëntatie processen
• Ondernemingen met sterke of stagnerende groei
• Familiebedrijven met opvolgings- en eigendoms vraagstukken
• Bedrijfsoverdrachten
• Bestuurs-transities

De meeste toegevoegde waarde heeft het wanneer de ondernemingsleiding een lange termijn ambitie heeft en deze op verantwoorde en transparante wijze vorm wil geven. De Trusted Councel werkt graag in een veranderende omgeving maar is geen “interimmer”. Hij neemt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de directie over maar ondersteunt ze door een klankbord te zijn over een langere periode en in een vaste structuur.

Voor meer informatie over Trusted Councelling bel met Michiel Alewijnse 0653977090

  Zoeken