Over het binden en boeien van "Outsiders"

Vroeger of later loopt vrijwel elk succesvol familiebedrijf op tegen de noodzaak om een - veelal duurzaam - beroep te doen op outsiders. De ondernemende familie kan immers moeilijk van generatie-op-generatie alles in huis hebben wat de groeiende onderneming vraagt, op het moment dat het gevraagd wordt.

We hebben het hier met name over situaties waarin externe bestuurders (directeuren), toezichthouders (commissarissen) en/of risicodragende kapitaalverschaffers (participatiemaatschappijen of andere professionele investeerders) aan boord worden gehaald.

Dat is voor een familieonderneming een hele stap. Een stap die pijn doet, of althans botst met de behoefte aan zelfbepaling en met de beslotenheid die de ondernemende familie kenmerkt. Men wordt afhankelijk van derden, de macht moet worden gedeeld, men moet zich verantwoorden, de intimiteit van de familiale aandeelhouderskring wordt doorbroken

Er zijn familiebedrijven die zich op ondoordachte wijze aan derden hebben overgeleverd en daar vreselijk veel spijt van hebben gekregen. Er zijn familiebedrijven die zijn blijven steken in hun “vreemdelingenangst” en die gaandeweg zijn teruggevallen naar de staart van het peloton en uiteindelijk in de bezemwagen zijn beland. Er zijn ook familiebedrijven waarvan de eigenaren met een open geest, weloverwogen en met behoud van de ultieme zeggenschap over essentiële zaken (zoals missie, domein, normen en waarden, benoeming en ontslag van bestuurders en toezichthouders) een beroep hebben gedaan op outsiders. Het heeft hen meestal geen windeieren gelegd.

Essentieel voor het succesvol aan boord halen van outsiders zijn een grondige bezinning, een gedegen voorbereiding en de bereidheid om je daadwerkelijk in de toekomstige “business-partner” te verdiepen en met hem rekening te houden..

De ondernemende familie moet zich dus niet alleen afvragen of de beoogde outsider voldoende competent, kapitaalkrachtig en betrouwbaar is en of hij wel bij de cultuur van de onderneming en van de familie past. De ondernemende familie moet zich ook verdiepen in de verwachtingen en behoeften van die outsider en zich afvragen op welke wijze deze zakelijk is te boeien en emotioneel is te binden.

Serieuze en capabele outsiders hechten er aan dat de familieonderneming de beginselen van goed bestuur aanhangt. Zij stellen eisen aan de inrichting van de bestuurlijke organisatie, aan de professionaliteit waarmee de familie zich organiseert en aan de stabiliteit, de eendracht en de betrokkenheid van de familiale aandeelhoudersgroep. Pas als dat in orde is laten zij zich verleiden om aan boord te komen en een langdurig commitment aan te gaan. Dan pas is het voor hen echt pluis in de familieonderneming. Met andere woorden: de ondernemende familie moet zijn eigen huis terdege op orde brengen alvorens dit voor capabele outsiders open te stellen.

MESA-fbc kan u behulpzaam zijn bij het helder krijgen van de behoefte aan externe versterking, bij het in kaart brengen van de risico’s en bij het treffen van de voorzieningen die nodig zijn om de toetreding van de outsiders(s) tot een daadwerkelijk en duurzaam succes te maken.

  Zoeken