Om tafel met MESA-fbc over uw eigendomsstrategie

Een vaak onderbelicht aspect in het familiebedrijf is wat wel wordt genoemd de eigendomstrategie. Wat wordt daaronder verstaan?

In de eerste plaats de vraag hoe de rol van eigenaar, van ondernemende en betrokken aandeelhouder, het beste kan worden ingevuld. Die vraag wordt steeds belangrijker naarmate de familieonderneming meer een beroep doet op managers, commissarissen en – eventueel – kapitaalverschaffers, die niet tot de familie behoren. Wat is en blijft het unieke domein van de eigenaar? Hoe ver reikt zijn verantwoordelijkheid? Wat moeten eigenaren weten, kennen en kunnen om hun verantwoordelijkheid te dragen? Hoe verhouden zij zich tot de directie en de raad van commissarissen, door hen worden aangesteld. Welke unieke bijdrage kunnen de eigenaren leveren aan de continuïteit en de identiteit van hun familieonderneming?

In de tweede plaats de vraag: hoe kun je de aandeelhouders organiseren en motiveren zodat zij hun rol van eigenaar optimaal invullen? Zowel in hun eigen belang en als in dat van de onderneming. De ontwikkeling van de onderneming is gediend met een betrokken, eendrachtige en stabiele aandeelhoudersgroep. Een aandeelhoudersgroep die zich gebonden en geboeid voelt. Wat voor structuur is daarvoor nodig? Welke communicatie van en naar de aandeelhouders is gewenst? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie neemt het voortouw.

In de derde plaats de vraag : wie worden straks de nieuwe eigenaren? Is voortzetting als familieonderneming op den duur wel gewenst en ook echt mogelijk? Wordt binnen de zich vertakkende familie een zo gespreid mogelijk aandeelhouderschap nagestreefd, of heeft het de voorkeur de eigendom over te dragen aan alleen die familieleden die daadwerkelijk een leidinggevende functie in de onderneming ambiëren en daar ook de capaciteiten voor hebben? Hoe kun je bevorderen dat straks een nieuwe generatie verantwoordelijke en capabele aandeelhouders klaar staat?

Om tafel bij MESAfbc

Binnen MESAfbc is veel kennis en ervaring aanwezig op dit gebied. Niet alleen doordat één van onze adviseurs voorzitter was van de FBNed commissie die het rapport Eigendomsstrategieën voor het Familiebedrijf – van generatie op generatie opstelde, maar ook door onze intensieve betrokkenheid als adviseurs van een groot aantal familiebedrijven.

Wat wij u voorstellen is een goed voorbereide inventariserende werkconferentie van twee dagdelen met de huidige aandeelhoudersgroep en/of vertegenwoordigers daaruit. Ter voorbereiding wordt door ons een individueel gesprek gevoerd met de directievoorzitter, de voorzitter van een eventuele Raad van Commissarissen en een tweetal aandeelhouders. Wij treden op als gespreksleider en dragen zorg voor een samenvattend verslag. De beoogde uitkomst is een “marsroute” die aangeeft welke gerichte acties op korte termijn reeds kunnen worden genomen om het aandeelhouderschap beter te laten functioneren en welke beslissingen rond het aandeelhouderschap in de komende jaren genomen zullen moeten worden om de continuïteit, de groei en de bloei van de onderneming zeker te stellen.

Wilt u meer weten?

Met genoegen komen wij, zonder verplichting aan uw zijde, in een persoonlijk gesprek het bovenstaande nader toelichten. In dat gesprek kan worden nagegaan of en in welke vorm een dergelijke activiteit voor uw onderneming zinvol kan zijn.
  Zoeken