Goed bestuur in het familiebedrijf

Voor beursgenoteerde ondernemingen is enkele jaren geleden door de commissie Tabaksblat een governancecode opgesteld. Ook in het familiebedrijf bestaat behoefte aan goed bestuur, maar dan wel eigensoortig en op maat gesneden. Wat houdt dat in?

Het succes van het familiebedrijf hangt af van de productieve wisselwerking tussen een ondernemende familie, een professioneel geleide onderneming en éénsgezinde en capabele eigenaren. Naarmate de onderneming groeit, de familie zich vertakt en de aandelen gespreid raken, worden formele afspraken, doelmatige structuren en transparante spelregels belangrijker. Zo treft men bij succesvolle familiebedrijven, die reeds enkele generatie- wisselingen hebben doorgemaakt, meestal een raad van commissarissen aan met enkele bekwame niet-familieleden, een familieberaad met een familiestatuutfamilieprotocol, een aandeelhoudersorgaan en een goed doordachte aandeelhoudersovereenkomst.

Het is essentieel om bij het treffen van voorzieningen voor goed bestuur het ontwikkelings- stadium en de unieke karakteristieken van het familiebedrijf in aanmerking te nemen. Zo kan het verstandig zijn om te beginnen met een raad van advies, alvorens een raad van commissarissen in te stellen. Ook maakt het wezenlijk uit of de directie door een familielid of een familieteam wordt gevoerd, dan wel aan een buitenstaander is opgedragen. Een gespreid aandeelhouderschap vraagt om andere voorzieningen dan wanneer sprake is van slechts één of enkele directeur-grootaandeelhouder(s). Een traditioneel verdeelde familie vraagt om een andere benadering dan een éénsgezinde.

Structuren zijn natuurlijk geen doel op zich. Waar het om gaat is dat de ondernemingsleiding slagvaardig kan inspelen op kansen en bedreigingen die zich in de markt, strategische besluiten weloverwogen en inzichtelijk worden genomen, er rekening wordt gehouden met gerechtvaardigde belangen van aandeelhouders en familie en dat er sprake is van "fair process". Betrokkenheid, draagvlak en vertrouwen zijn sleutelfactoren voor het succes van het familiebedrijf.

Wij kunnen u helpen om de bestaande bestuurlijke voorzieningen en de werking ervan te evalueren, te optimaliseren en -zonodig - verder te ontwikkelen. Met u brengen wij de communicatie-, consultatie- en besluitvormingsprocessen in kaart en toetsen deze op effectiviteit en toekomstbestendigheid. Een zorgvuldig geregisseerd proces van parallelle planning, waarin de ambities en mogelijkheden van de onderneming en van de familie op elkaar worden afgestemd, blijkt een beproefde methode te zijn om ook het bestuur op een hoger plan te brengen. Als een van de weinige adviesbureaus bieden wij een daadwerkelijk integrale en multidisciplinaire benadering aan.

  Zoeken